Ciekawe i odpowiednie przykłady przemówień dotyczących wizji i misji dla kandydatów na przewodniczących Samorządu Uczniowskiego, których możesz użyć

InfoKekinian.com – Tym razem omówimy, jak wygłosić przemówienie, a także kilka przykładów wizji i przemówień misyjnych jako dobry kandydat na przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Podczas wygłaszania przemówienia należy odpowiednio przekazać wizję i misję, aby inni uczniowie mogli rozważyć i zorientować się, jak sobie poradzisz, jeśli zostaniesz wybrany na przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Definicja mowy

Aby łatwiej było zdobyć więcej głosów w wyborach przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Definicja mowy

Mowa to akt przemawiania przed dużą publicznością. Publiczność akceptuje słowa użyte w mowie.

Zwykle przemówienie przekazuje swoje poglądy publiczności lub słuchaczom. Konwersacyjna treść przemówienia będzie przekazywać koncepcje i instrukcje.

Często mówcy wygłaszający przemówienia udzielają rad słuchaczom. To zależy od kontekstu lub okoliczności wypowiedzi.

Na ogół przemówienia będą wygłaszać osoby wpływowe. W pewnym sensie jednostki są zobowiązane do przekazania przemówienia lub perspektywy.

Informacje przekazywane za pośrednictwem przemówień zawarte są w przesłanych materiałach.

Cel mowy

Realizacja przemówienia ma kilka celów, w tym następujące:

1. Pozdrowienia

Jedną z funkcji mowy jest przekazywanie pozdrowień. Ogólnie rzecz biorąc, wydarzenie lub czynność zaczyna się od powitania, dlatego potrzebna jest przemowa.

Celem tego przemówienia jest przekazanie wstępu lub pozdrowienia publiczności lub ogółowi społeczeństwa.

Przykładem jest przemówienie inauguracyjne wieżowca. Ponadto przemówienie wygłoszone na początku spotkania lub wydarzenia może posłużyć do przekazania pozdrowień.

2. Dostarczanie informacji

Mowa służy również przekazywaniu wiedzy. Treści są wyraźnie przeznaczone dla słuchaczy lub szerszej społeczności.

W tym kontekście oferowane informacje są na ogół związane z tematem tematu. Przykładem są przemówienia podczas konferencji prasowych.

Zwykle związane z sytuacjami lub rzeczami, o których należy natychmiast powiadomić opinię publiczną. Podobne do przemówienia omawiającego decyzje Ramadanu lub podobne.

3. Wpływaj na słuchaczy

Innym celem przemówienia jest wpłynięcie na słuchaczy. Zazwyczaj ten styl wypowiedzi przybiera formę zaproszenia. Mowa perswazyjna to mowa, która służy do wywierania wpływu na słuchaczy.

Celem przemówienia jest zainspirowanie przemówienia do działania zgodnie z jego zaleceniami.

Ta czynność jest również dobrowolna. Przykładem jest zaproszenie do ochrony środowiska poprzez właściwe pozbywanie się odpadów.

Żeby fani już nie śmiecili to jeden przykład mowy Ten. Innym przykładem jest niedawna promocja rządowych przemówień na temat szczepionek.

Przemówienie ma na celu zaproszenie ogółu społeczeństwa do przyłączenia się do działań związanych ze szczepionkami.

4. Zabawianie słuchaczy

Celem przemówienia jest również rozbawienie słuchaczy. W tym przemówieniu przemówienie przekaże przyjemnie brzmiące zdania. Przykładem jest mowa z aspektem komicznym.

5. Przekonuj słuchaczy

Można również wygłaszać przekonujące przemówienia. Na ogół przemówienie to wygłaszane jest podczas ważnego wydarzenia. Przykładem jest przemówienie wyborcze partii politycznej.

Kandydaci na urząd z pewnością wygłoszą wiele przemówień, w których przedstawią swoje ideały i cele.

Odbywa się to po to, aby ludzie mieli pewność siebie. To jeden z przykładów celu przemówienia, jakim jest przekonanie słuchaczy.

Definicja wizji

Wizja to seria słów opisujących cele, aspiracje i przyszłe aspiracje organizacji, niezależnie od tego, czy jest to instytucja, czy firma.

Wizja jest również celem organizacji. Wizja jest generowana przez myśli założycieli organizacji na temat przyszłości organizacji.

Wizje mogą służyć do wyboru przyszłych działań, zachęcania i motywowania członków do jak największego wkładu.

Dlatego seria słów użytych w wizji musi być zwięzła i jednoznaczna, składająca się z nie więcej niż jednego lub dwóch akapitów.

Wizja będzie miała znaczący wpływ na zdolność organizacji do wdrażania zmian. Wizja sprawia, że organizacja działa zgodnie z aspiracjami jej założycieli, zapobiegając w ten sposób rozwijaniu się organizacji w nowych kierunkach lub odchodzeniu od jej celów wizji.

Opracowanie wizji jest bardzo ważne dla realizacji kolejnego procesu; wizja nie może istnieć sama.

Dlatego wizja lub opis przyszłości wymaga wyjaśnienia, w jaki sposób zostanie ona wprawiona w ruch.

Definicja misji

Definicja misji

Po zrozumieniu znaczenia wizji musisz także znać znaczenie misji. Mówiąc najprościej, wizja to aspiracje lub cele firmy na przyszłość.

Tymczasem misją firmy jest sposób, w jaki będzie osiągać swoje cele w przyszłości.

Ponadto misja odpowie na szereg innych kwestii, takich jak mentalność korporacyjna, zwycięskie wysiłki i sposób monitorowania powodzenia procesu.

Tak więc misję można podsumować jako zbiór planów lub strategii zaprojektowanych w celu osiągnięcia wyznaczonej wizji.

Wizja i język misji powinny się uzupełniać, ale deklaracje misji są bardziej szczegółowe niż wizje. Jakość organizacji będzie różnić się od jakości innych organizacji opartych na jej misji.

Nawet element lub usługa, które mają być traktowane priorytetowo, zwykle mogą być przekazywane podczas misji. To właśnie definiuje misję w wizji i określa plan działania.

Funkcje wizji i misji

Oto niektóre funkcje wizji i misji:

1. Zapewnij standardy pracy

Po pierwsze, wizja i misja mogą służyć jako standardy pracy działów firmy. Normy pracy mogą służyć do określania obowiązków i odpowiedzialności pracowników i pracowników w organizacji.

Dostępność standardów pracy może zachęcić pracowników lub pracowników do wyznaczania celów swojej pracy, czyniąc w ten sposób pracę bardziej efektywną i wydajną.

2. Zwiększ motywację do pracy

Po drugie, wizja i misja firmy mogą działać w celu zwiększenia motywacji siły roboczej lub pracowników.

Wizja i misja mogą ułatwić pracownikom zrozumienie celu ich pracy.

Dlatego misja i wizja firmy mają znaczący wpływ na wzbudzenie motywacji i entuzjazmu jej personelu oraz realizację jej celów lub wizji.

3. Zwiększ produktywność i wydajność

Po trzecie, czy wizja i misja firmy mogą generować motywację i morale.

Praca lub pracownicy mogą stać się znacznie bardziej produktywni. Radość lub motywacja do pracy może znacząco wpłynąć na jej wydajność.

Wizja i misja, które można zrozumieć, mogą potencjalnie motywować pracowników lub pracowników do większego entuzjazmu w osiąganiu celów organizacji.

4. Zostań Rekomendacją dla Firmy

Po czwarte, wizja i misja firmy z pewnością mogą stanowić punkt odniesienia w dalszych działaniach.

Wizja i misja korporacji mogą być podstawą, punktem odniesienia lub punktem odniesienia dla rozwoju organizacji lub biznesu.

Ogólnie rzecz biorąc, wizja i misja są punktem odniesienia dla organizacji przy określaniu kroków do zmiany i rozwoju.

Może to zapobiegać i zapobiegać odejściu firmy od jej celów i zapewnia, że wszystkie jej działania są zgodne z jej wizją i misją.

5. Zostań wytycznymi dotyczącymi pracy pracownika

Wizja i misja oprócz tego, że są odniesieniem, mogą być także drogowskazem. Jako wytyczną, wizja i misja firmy lub organizacji staną się podstawą dla jej siły roboczej lub pracowników.

Automatycznie wytyczne znacznie pomogą pracownikom zwiększyć ich pewność siebie w pracy.

6. Zwiększanie lojalności pracowników

Zwiększ lojalność pracowników

Po szóste, wizja i misja mogą być sposobem na zwiększenie lojalności pracowników.

Jeśli firma ma jasną wizję i misję oraz jest w stanie wzbudzić emocje swoich pracowników, to nie tylko zwiększy się ich wydajność i produktywność, ale także będą oni lojalni wobec firmy w przyszłości.

Automatyczne zwiększanie lojalności pracowników ostatecznie pozwoli im dać z siebie wszystko dla organizacji.

7. Wpływ na podejmowanie decyzji

Wizja i misja mają zdolność wpływania na podejmowanie decyzji w organizacji.

Podejmowanie decyzji w oparciu o wizję i misję może zapobiec działaniom, które znacznie odbiegają od celów.

Wizja i misja firmy będą również wpływać na podejmowanie decyzji dotyczących firmy. Zgodnie z wizją i misją firmy podejmowane są decyzje mające na celu zapewnienie maksymalnego zysku dla biznesu.

8. Ustal podstawowe cele

Ponadto wizja i misja stanowią podstawowe cele firmy. Działania firmy ułatwi wizja i misja z jasnymi i motywującymi podstawowymi celami.

Dzieje się tak dlatego, że pracownicy realizujący działania firmy mają jasną wizję swoich ról i obowiązków, ponieważ rozumieją fundamentalne cele firmy.

Przykład krótkiej wizji misji dla szefa Osis

Przykład krótkiej wizji misji dla szefa Osis

Assalamualaikum Wr. Wb

Panie i panowie nauczyciele, których szanuję i przyjaciele broni, na których mi zależy.

Przede wszystkim chciałbym podziękować za poświęcony czas na udział w tym wydarzeniu.

Dziękuję również za obdarzenie mnie zaufaniem jako kandydata na kolejnego przewodniczącego osis.

Wcześniej pozwólcie, że przedstawię się nauczycielom i przyjaciołom. Nazywam się Nayla Adinda z klasy VII C

Bycie liderem nie jest łatwe, ale czas i proces nauczą wszystkiego.

Postaram się dalej uczyć i dawać z siebie wszystko dla wspólnego rozwoju naszej szkoły.

Aby ułatwić realizację tego celu, przekażę wizja i misja samorząd Szkolny

Aby to zmaksymalizować, zbudowałem wizję, a mianowicie, aby nasza szkoła była bardziej utalentowana, kreatywna, innowacyjna i odpowiedzialna, oparta na wierze i pobożności.

Aby moja wizja została optymalnie zrealizowana, jest kilka misji, które planuję wesprzeć tę wizję, a mianowicie:

 1. Zwiększenie aktywności duchowej i rozwoju religijnego w celu zwiększenia wiary i oddania Bogu Wszechmogącemu
 2. Rozwijaj kreatywność poprzez poprawę jakości istniejących zajęć pozalekcyjnych
 3. Maksymalizacja programów, które zostały lub zostaną wdrożone w celu poprawy osiągnięć uczniów zarówno akademickich, jak i pozaakademickich
 4. Doskonalenie dyscypliny za pomocą różnych zajęć, zwłaszcza w nauce organizowania się w szkole
 5. Wprowadź surowsze zasady, aby przypomnieć uczniom o zdyscyplinowanym i schludnym charakterze uczniów w szkole
 6. Tworzenie kadr, które są w stanie zademonstrować swoją obecność na polu akademickim i optymalnie się zorganizować
 7. Rosnąca świadomość uczniów do brania odpowiedzialności za utrzymanie czystości i porządku w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami
 8. Zapewnienie uczniom miejsca do rozwijania talentów i zainteresowań poza dotychczasowymi zajęciami pozalekcyjnymi
 9. Rozwijaj poczucie pokrewieństwa wśród uczniów
 10. Optymalizacja pracy członków osis, zwłaszcza w organizacjach studenckich zgodnie z podziałem na z góry ustalone stanowiska pracy

Aby zmaksymalizować efekty pracy wynikające z realizacji wizji i misji osis, będziemy doskonalić program i efekty pracy osis w poprzednim okresie, które zostały poddane ewaluacji.

Aby w przyszłości od czasu do czasu samorząd uczniowski wprowadzał zmiany zgodne z wizją i misją, którą przekazałem.

To wszystko, co mogę przekazać na temat wizji i misji przyszłego przewodniczącego samorządu, jeśli później powierzono mi zostanie przewodniczącym samorządu, postaram się jak najlepiej zrealizować tę wizję i misję.

Dziękuję za uwagę nauczycielom i kolegom, koniec słowa.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Często zadawane pytania

Tutaj podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania:

1. OSIS oznacza co?

OSIS oznacza Intra-School Student Organization, która jest pomostem dla uczniów w szkole.

2. Co oznacza Wizja i Misja Katedry Osis?

Wizja i misja przewodniczącego OSIS to plany i cele, które przewodniczący OSIS chce osiągnąć w okresie swojego przywództwa.

Wizja jest opisem pożądanej przyszłości, podczas gdy misja jest celem, który należy osiągnąć, aby osiągnąć tę wizję.

3. Jaki jest cel wizji i misji przewodniczącego samorządu uczniowskiego?

Cel wizja i misja prezesa OSIS jest zapewnienie zrozumienia kierunku i celów przywództwa przewodniczącego samorządu uczniowskiego członkom samorządu i szkole.

Pomaga również wyjaśnić, jak wszystko działa i strategie stosowane do osiągnięcia wizji i misji.

4. Jak stworzyć wizję i misję dobrego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego?

Sposobem na stworzenie wizji i misji dobrego przewodniczącego rady uczniowskiej jest jasne i szczegółowe wyjaśnienie wizji i misji oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wizja i misja zostaną osiągnięte.

Ponadto wizja i misja muszą opierać się na potrzebach i potencjale szkoły i członków samorządu uczniowskiego.

5. Jak przekazać członkom Osis wizję i misję Katedry Osis?

Wizję i misję przewodniczącego OSIS można przekazać na różne sposoby, np. poprzez prezentacje, przemówienia czy filmy.

Ważne jest, aby traktować członków rady uczniowskiej jako publiczność i dostosować swój styl prezentacji do tej publiczności.

Ponadto wizja i misja muszą być przekazane w ciekawy i zabawny sposób oraz zawierać konkretne przykłady pokazujące, w jaki sposób wizja i misja zostaną zrealizowane.

6. Co należy uwzględnić w wizji i misji Katedry Osis?

Niektóre rzeczy, które należy wziąć pod uwagę w wizji i misji przewodniczącego OSIS to:

 1. Jasne i szczegółowe wyjaśnienie wizji i misji
 2. Wyjaśnij, w jaki sposób wizja i misja zostaną osiągnięte
 3. W oparciu o potrzeby i potencjał szkoły oraz członków samorządu uczniowskiego
 4. Przedstawiaj wizję i misję w ciekawy i zabawny sposób
 5. Pomyśl o członkach samorządu uczniowskiego jako o publiczności i dostosuj swój styl prezentacji do tej grupy odbiorców.

Wniosek

Na przykładzie wizji i misji samorządu widać, że najważniejsze jest jasne i zwięzłe przekazanie treści wystąpienia.

Nie ma potrzeby być zawiłym, ponieważ słuchacze łatwo się znudzą i nie będą już skupiać się na tym, co przekazujesz.

Byłoby więc lepiej, gdybyś skupił się tylko na ważnych kwestiach, które chcesz przekazać, w tym przypadku na wizji i misji.

Podobnie w wyborze wizji i misji, które będą realizowane, nie trzeba być przesadnym.

Najważniejszą rzeczą do rozważenia jest możliwość optymalnej realizacji wizji i misji.

W ten sposób, kiedy zostaniecie prawdziwie wybrani, łatwiej będzie to zrealizować i rozwinąć zgodnie z tym, co zostało przekazane w krótkim przemówieniu.

Złożenie wizji i misji przyszłych członków osis zapewni przegląd wyników, które będą wykonywane podczas Twojej kadencji, więc dobrze zastanów się, co chcesz przekazać w krótkim przemówieniu.